Wyroby hutnicze


KSZTAŁTOWNIKI GORĄCOWALCOWANE

CEOWNIKI

- zwykłe UNP wg en 10279, DIN 1026-1


w gatunku: S235JR, S235JR+AR, S355J2+N


wymiary:


h

40 – 400 mm


długość

L=12000, L=13000, L=14000, L=15000

- ekonomiczne CE wg PN-71/H-93451


w gatunku: S235JR, S235JR+AR, S355J2+N


wymiary:


h

80 – 400 mm


długość

L=12000

- równoległościenne UPE wg EN 10279, DIN 1026-2


w gatunku S235JR+AR, S235JR+M, S355J2+M


wymiary:


h

80 – 400 mm


długość

L=12000

DWUTEOWNIKI

- zwykłe IPN wg DIN 1025-1, PN-EN 10024, PN-EN 10163


w gatunku: S235JR+AR, S235JR+M, S355J2+M


wymiary:


h

80 – 550 mm


długość

L=12000

- równoległościenne IPE wg PN-EN10034, PN-EN 10163


w gatunku: S235JR+AR, S235JR+M, S355J2+M


wymiary:


szerokość

1000 – 2000 mm


długość

L=12000, L=14000, L=15000

- szerokostopowe HEA, HEB, HEM wg PN-EN 10034, PN-H 93452, PN-EN 10163, DIN 10025


w gatunku: S235JR+AR, S235JR+M, S355J2+M


wymiary:


szerokość

1000 – 2500 mm


długość

L=12000, L=13000, L=14000, L=15000, L=18000

KĄTOWNIKI

- równoramienne wg PN-EN 10056-1, PN-EN 10056-2, PN-EN 10163-3, DIN 1028


w gatunku: S235JR+AR, S235JR+M, S355J2+M


wymiary:


h

20 x 20 – 250 x 250 mm


ścianka

3 – 28 mm


długość

L=6000, L=12000

- nierównoramienne wg PN-EN 10056-1, PN-EN 10056-2, PN-EN 10163-3, DIN 1028


w gatunku: S235JR+AR, S235JR+M, S355J2+M


wymiary:


h

30 x 30 – 250 x 150 mm


ścianka

3 – 22 mm


długość

L=12000

TEOWNIKI

- równoramienne wg PN-EN 10163-3


w gatunku: S235JR+AR, S235JR+M, S355J2+M


wymiary:


h

20 – 140 mm


ścianka

3 – 13 mm


długość

L=6000, L=12000

- nierównoramienne wg DIN 1024


w gatunku: S235JR+AR, S235JR+M, S355J2+M


wymiary:


h

30 x 60 – 60 x 120mm


ścianka

5,5 x 10 mm


długość

L=6000, L=12000


Do góry